Az apostolThis is a featured page

Az apostol

Mű bemutatása:

· Elbeszélő költemény
· Rímek nélküli szabad szótagszámú sorok alkotják
· Időmértékes verselésű
· E/1ben írta
· In medias res kezd (az érett, ereje teljében levő Szilveszter bemutatása)
· Petőfi=Szilveszter
· A költő szerepe prófétai szerep is
· Hit megnyilvánulás: szőlőszem példázat
o Hit abban, hogy a világért érdemes élni
· Petőfi és Szilveszter szembe kerül azzal amiért harcolnak (szabadság)

Szerkezet:
· Első rész (1 – 4. ének) : Jelen
· Második rész (5 – 14. ének) :Múlt (kronologikus időkezelés)
· Harmadik rész (15 – 19. ének) : Jelen
· Negyedik rész (20. ének) : Jövő

Cselekmény:
A mű egy forradalmár életét dolgozza fel születése napjától haláláig. Pontosabban kivégeztetéséig. A kitett gyermek romantikus, gyakran feldolgozott története itt a társadalmon kívüliség motívuma miatt fontos. Szilveszter ugyanis „magafaragta” ember, aki kétes származás, és halmozottan hátrányos gyermekkor után saját erejéből, tehetsége révén lesz „APOSTOL”. A túlzott eszményítést beárnyékolja az, hogy míg világboldogító terveit szövögeti, addig családja nyomorával szemben tehetetlen.
Első rész (jelen):Kis szobában a család (férj, feleség, két gyerek). Egyik gyerek éhes, nem bír aludni, Szilveszter az asztalnál gondolkodik. Isten jelenik meg, Sz. felfedi előtte gondolatait: Minden földi bűn oka a szolgaság, ő pedig harcolni fog ez ellen.
Második rész (múlt):Egy asszony ismeretlen okból meg akar válni újszülöttjétől, egy bérkocsiba helyezi. A kocsis egy kocsma aljába teszi. Kifele jövet egy részeg felbukik benne, haza viszi, hogy a szomszédasszonnyal tolvajt neveljen belőle. Szilveszter napján született, ezért ezt a nevet kapja.
Négy éves korában az öreg tolvajt felakasztják, keresztanyja elzavarja Szilvesztert. Egy vén koldusasszony szállást ad neki a kutyája mellett, cserébe helyette koldulnia kell.
Hétéves koráig él itt. Egy úrnak nem tudott hazudni, aki elvitte magához, akinek a gyermekét kellett szolgálnia. Rosszul bántak vele, de sokat tanult a fiú órái alatt. Tizenhat éves korában elhagyta a házat. Az úrfi gyermekének tanára egy évi jövedelmét adta neki.
Kiérve a sosem látott természetbe rádöbben Isten hatalmasságára.
A kapott pénzből folytatja a tanulást, úgy érzi egyetlen célja a szabadságért való küzdelem lehet.
Az iskola után egy kis faluba érve jegyzőnek áll, ahol beszélni kezd a szegényekhez, akik megszerették, ám a kastélyok és templomok lakói nem tűrték a ténykedését. Egyedül egy kastélyban élő kisasszony barátkozott össze vele, akinek elmesélte élettörténetét.
Egy pap Sz. ellen fordítja a tömegeket, akik elüldözik őt. Visszautazik a fővárosba és kibérel egy padlásszobát. A kisasszonytól előzőleg egy gyűrűt kapott, és miután elüldözték, követte, és együtt maradnak.
Szilveszterben még él a tenni akarás, könyvet ír az elnyomók ellen, de a cenzúra nem engedte kiadni. Másolásból élt.
Harmadik rész (jelen):Vissza a jelenbe.Másnap reggelre a csecsemő meghal. Sz. hatalmas keserűséggel rászánja magát, hogy eladja a feleségétől kapott gyűrűt, hogy eltemethesse fiát.
Küzd életcéljáért: egy titkos nyomdában kinyomtatja művét, mely el is terjed, ám elkapják és bebörtönzik, elbúcsúzni se hagynak neki időt.
Rabsága ideje alatt megjelenik neki felesége szelleme, aki tudtára adja, hogy már meghalt.
Tíz év után veréb száll az idősödő Szilveszter ablakára, aztán egy őr szabadon engedi. , meglepve tapasztalta, hogy a világ semmit nem haladt célja felé, sőt az emberiség visszafejlődött. Szilveszter a maga elé tűzött célnak megfelelően egyedül vállalja a forradalmi tettet (rálő a királyra). Még ez előtt felkeresi régi otthonát, ahol tudatják vele felesége halálát, de nem leli a sírját.
Merényletre készül a király ellen. Mikor felvonul a város utcáin, rálő, de nem talál, elfogják és kivégzik. Az apostolt ugyanúgy megrugdalják, leköpködik, mint annak idején Jézus Krisztust. (S halálát hasonlóképpen követelik.)
Negyedik rész (jövő):Az új generációk lerázzák magukról a rabláncot, tisztelettel néznek fel a régmúltapostolára.

Rövid elemzés:
· Bár Az apostol epikai költemény, mégis a lírai elemek válnak uralkodóvá benne. Ezt a jellegét erősíti a cselekmény fő vonalának eseménytelensége és epikai elhanyagoltsága.
· A megmagyarázott metaforát nem önmagában szerepelteti, hanem füzérszerűen, kibontva, beágyazva a vers szövetébe (pl. a 14. fejezetben a szerkesztő válaszában).
· Még tovább lép előre az ellentétek ironikus hatású szembeállításában: „… mindig csak feketének látta, / Pedig fejér volt már, mint a galamb, / Csakhogy nem látszott színe a sötétben”.
· A tragédia abban rejlik, hogy magára marad: népfelvilágosító tevékenysége nem elégséges ahhoz, hogy megtörje a zsarnokság és a szolgaság évszázadok alatt kialakult, egymást feltételező és erősítő rendszerét. Ezt a bűvös kört csak erőszakkal lehet megszakítani: az évtizedes börtönbüntetést szenvedett, családját vesztett forradalmár végső elhatározása jut. A sikertelen után életét vérpadon végzi, sírja jeltelen marad. A nép megváltója csak a következő nemzedékhez, a jövőhöz fellebbezhet.

Mű üzenete:
· Merjünk önmagunk lenni
· Valósítsuk meg önmagunkat
· Fontos a közösség felemelése
· Szőlőszem hasonlat

Biblikusság, prófétai hang:
· Apostolok: Jézus első tanítványai, halála után terjesztik az igét
· Szőlőszem példázat: Biblia is tele van példázatokkal
· El nem ismertség, megtagadottság mint Jézusnál
o Mártírsors
· Szilveszter Isten kiválasztottja
o Szilveszter időnként Istentagadónak mutatkozik

Szilveszter:
· Szilveszter pszichológiája és logikája a szentimentális emberé, akinek minden törekvése arra irányul, hogy elfogadtassa magát egy idegennek és ellenségesnek tudott világgal, mégpedig úgy, hogy ez a világ igazodjék hozzá.
· A szentimentális hős szükségképpen magányos.
· Magánya legalább annyira vállalt, mint amennyire kényszerű. Nem akarja, hogy besoroltassék a társadalomba, mert az óhatatlanul eltorzítaná személyiségét. „Annyit érsz, amennyi vagy”: ez a szentimentális hős mércéje, amit szembeállít a társadalom megtévesztő, látszatokon alapuló értékrendjével.

Életrajzi párhuzamok a költő és azapostolközött:
· Szilveszter vándorlásai emlékeztetnek Petőfi országjárására, nyugtalan ifjú korára
· A kastély kisasszonya Szendrey Júliát idézi
· A feleség magasabb származású (a földesúr leánya)
· Az ifjú családapa másolásból él a szűkös lakásban
· Szabadszállási kudarca (képviselővé választás) hasonlít Szilveszter népben való csalódására
· Legfőképp a főhős és a költő jelleme rokonítható: lángoló rajongása, az eszmék bűvölete, szenvedély, indulat
· Szilveszter életébe a költő olykor saját életének, sorsának egy-egy fordulatával (pl.: szilveszteri születésnappal), eszméivel pedig teljes mértékben azonosul.
· Petőfi magának is hasonló sorsot szánt mint Szilveszternek. Nem is vágyott a polgári életre, személyiségéből fakadt a megalkuvásra való képtelenség
· Petőfi úgy gondolta, hogy küldetése van, és, hogy szükség személyiségekre, vezetőre
· Hasonló csalódásban van része a titkos nyomdában megjelent könyve fogadtatása miatt. Eszméit mohón nyelte el a szomjas világ, mégis az elsápadt hatalom egyetlen szavára a megrémült nép megtagadta a könyvet, s szerzőjének megbüntetését követelték

A szőlőszem-példázat értelmezése:
· Szilveszter filozófiáját a szőlőszem-hasonlaton keresztül érthetjük meg.
· A földet egy parányi szőlőszemhez hasonlítja, ami viszont annál több milliószor nagyobb.
· Ha egy kis szőlőszem megéréséhez egy évre van szükség, a Földnek évezredek vagy évmilliók kellenek.
· Viszont a Földnek nem a nap sugarára van szüksége, hanem a nagy lelkekre.
· Szilveszter egy ilyen „sugárnak” tartja magát, aki vezeti a népet a helyes út felé.
· Ilyen emberek csak ritkán születnek. „Hogyan kívánhatnánk tehát, hogy A föld hamar megérjék?

Szilveszter Istenhez való viszonya:
· 2. ének:„Oh ég, isten! mivégre alkottál?” Nem érti az isten miért adott neki életet és családot ha nem képes gondjukat viselni, ám nem vitatja akaratát.
· 3. ének:Leborul isten előtt és felfedi gondolatait. Minden bűnök szülője a rabszolgaság, életét az ez ellen való küzdelemnek szenteli, még ha végső jutalma el is marad érte.
· 10. ének:Mikor elhagyja az öregúr házát és kiér a természetbe, elcsodálkozik Isten hatalmasságán.
· 17. ének:Szilveszter kesereg, amiért az Isten nem adta meg neki az utolsó lehetőséget, hogy szeretteivel találkozhasson. Zsarnoknak nevezi, átkozza és megtagadja. Követeli, hogy vegye vissza az „alamizsna-életet”

Források:
Petőfi Sándor-Az Apostol (Elemzés-Érettségi tétel), érettségi Portál 2012 http://erettsegizz.com/magyar-irodalom/petofi-sandor-az-apostol-elemzes-erettsegi-tetel/
Petőfi Sándor: Az apostol I. elemzés, Érettségi.com
http://erettsegi.com/irodalom/petofi-sandor-az-apostol-i-elemzes/
Petőfi Sándor: Az apostol I. elemzés, Érettségi.com
http://erettsegi.com/irodalom/petofi-sandor-az-apostol-ii-elemzes/gergelyi
gergelyi
Latest page update: made by gergelyi , Feb 20 2012, 10:55 AM EST (about this update About This Update gergelyi Edited by gergelyi

6 words added
1 word deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.