SzózatThis is a featured page

0.) A Szózat szövege (emlékeztetőül) elérhető itt

1.) Történelmi háttér, keletkezés
 • Szózat keletkezése: 1836
 • '30-as évek közepe - reformtörekvések mélypontja, Kossuth börtönbe zárása, feszült hangulat a Habsburgok és a magyarok közt
 • feszült közhangulat idején felhívás a magyar néphez, felszólítás a hazaszeretetre
2.) Beszédhelyzet
 • szózat, szónoklat a néphez és egy emberfeletti személyhez/hatalomhoz (Isten, Sors, Végzet stb.)
 • retorikai elveknek megfelelő, szónoki beszédre emlékeztető felépítés → klasszicista vonás
  • keretes szerkezet (1-2. és 13-14. versszakok gondolatai ism.)
  • megszólítás, kommunikációs funkció: felhívás
  • érvsorozat a haza nagysága és a hazaszeretet és -hűség mellett
  • érvek által meggyőzés, újbóli, erőteljesebb ("Légy híve...") felszólítás a hűségre
3.) Szerkezet
 • 14 db 4 soros vsz., 56 sor
 • keretes szerk.: első kettő és utolsó kettő vsz. nem szó szerint, de ismétlődik: nem tökéletes szimmetria, de így fokozódik a dinamizmus, a felszólítás erőssége, a hit
 • idősíkok
  • 3-4-5. vsz. a nemzeti múlt képei: honfoglalás, történelmi hősök, harcok, szabadságharcok
   • Vörösmarty a Sorsot, a Végzetet említi, nem pedig Istent kérleli → a Sors szeszélyes és kiszámíthatatlan, bűneinktől függetlenül áld vagy ver
   • a Sorssal szembenálló hősies küzdelmek
   • archaikus szóhsználat, sítlus
  • 6-7. vsz. jelen
   • sok szenvedés, harc után élő nemzet ("Megfogyva bár, de törve nem, / Él nemzet e hazán")
   • 27-28. sor: szentencia ("›› Egy ezredévi szenvedés / Kér éltet vagy halált! ‹‹" - a versben is idézőjelben, kiemelkedik a versből ránézésre is) - magába sűríti, előre és hátra kisugározza a vers egész mondanivalóját: élet vagy halál jön (dilemma)
  • 8-9. vsz.: múlt és jelen
   • múlt erőfeszítései ( "... annyi hű kebel/Szakadt meg a honért."); jelen erőfeszítései ( "... ész, erő, / És oly szent akarat / Hiába sorvadozzanak")
   • felgyorsult, szevedélyes tiltakozás: Vörösmarty a múltbeli és jelenbeli küzdelmek hiábavalóságától retteg
   • "Az nem lehet" - szinte érv nélküli tiltakozás, kétségbeesett hang (esetleg: ellentétes érvnek tekinthetjük)
  • 10. vsz.: pozitív jövő
   • jobb kor víziója
   • "Még jőni kell, még jőni fog" → érv, indok nélkül → tehát: ha a Sors úgy adja
   • esetleges vallásos motívum: "buzgó imádság"
  • 11-12. vsz.: negatív jövő
   • nemzethalál víziója
   • "Vagy jőni fog, ha jőni kell" → érv, indok nélkül → tehát: ha a Sors úgy adja
   • teljes pusztulás; kozmikus (az emberi mértékeket meghaladó) kép: "Hol a temetkezés fölött / Egy ország vérben áll.";" S a sírt, hogy nemzet sűlyed el / Népek veszik körűl"
   • a teljes világ, minden nép fájdalma a magyarok bukása fölött: "S az ember millióinak /Szemében gyászköny űl."
   • a nemzethalál látomása: romantikus kép (kozmikusság, sorsszerűség)
  • 13-14. vsz.: újból elhangzik a felszólítás, erőteljesebben (előre került az ige): "Légy híve rendületlenűl / Hazádnak, ó magyar" ----- "Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, ó magyar"
 • a vers (kissé eltolt) határvonala a 27-28. sor, ami megfogalmazza a dilemmát: élni vagy meghalni ("Egy ezredévi szenvedés / Kér éltet vagy halált!")
 • nem tökéletes szimmetria: feszültségkeltés romantikus vonás
 • a 27-28. sor előtt az múlt, a küzdelmek tárulnak elénk, amelyek után még él a nemzet; utána a jövő kétféle lehetőségét látjuk: élet (ennyi erőfeszítés már ok lehet az életre) vagy halál (hiszen a Sors: áld vagy ver, így lehet, hogy a halál jön)

4.) Műfaj, verselés, rímelés
 • műfaj: óda (lírai műfaj): Az óda emelkedett hangú, magasztos tárgyú, rendszerint bonyolult ritmikájú és felépítésű (ált. a klasszikus retorika elveire támaszkodva), terjedelmesebb költemény, melyben az érzelmi hatásra való törekvés, a gondolati-intellektuális közlés szándéka és az egyetemes érvényű felismerés igénye egyszerre van jelen. Jellemző a közösségi vetület (itt: egy nemzet élete vagy halála) és a transzcendens elem, azaz egy földöntúli személy, világ megszólítása, jelenléte a versben (általában Isten vagy vmilyen istenség). A Szózatban ezt a "nagyvilág" kozmikus felnagyítása adja.
 • verselés: Skót népballadák versformája (bonyolult → feszültségkeltés). Vörösmarty nyomán a helytállás versformájává vált a lírai köztudatban.
  • időmértékes verselés, jambikus (rövid-hosszú ritmusú versláb)
 • rímelés: félrím (xaxa)


5.) A Himnusz (1823) és a Szózat összehasonlítása (a Himnusz és a Szózat szövege elérhető itt)Himnusz
Szózat
megszólító - megszólított
magyar nép+költő - Isten költő - magyar ember +"nagyvilág"
műfaj
(címben) himnusz: istenséghez/Istenhez fohász (címben) óda: szózat-szónoklat → meggyőzni próbáltéma
nemzeti múlt, reménytelen jelen → áldás és szánalom kérése Istentől; a nemzet jövőjéért könyörög
hazafiasság, hűség, a múlt, a jelen és a jövő többoldalú vázolása (a nemzet szemszögéből)
nyelvezet
archaikus (elsújtád, plántálás), patetikus (=emelkedett)

nehezebb
archaikus (majdan, küzdtenek), patetikus

könnyebb
szerkezet
módosult keretes (= kis varició)

keretes (ABA)

időben lineáris: dicső múlt→ bűnök→bűnhődés: ellenségek, csaták →siralmas jelen
módosult keretes

keretes (ABA) + szónoki beszéd sz.

időben csapongó: harcos, dicső múlt → forradalmi jelen → múlt és jelen erőfeszítései → többesélyes jövő: élet vagy halál
stílusirányzat, vonások romantikus: ellentétek, drámaiság, apokaliptikus képek, nemzeti múlt mint téma

klasszicista: műfaj, lineáris felépítés, idő- és értékszembesítés (ld. lejjebb)
romantikus: ellentétesség, feszültségkeltés, csapongó felépítés, nemzeti múlt mint téma, kozmikus képek a pusztulásról

klasszicista: műfaj, szónoki beszéd szerk. - felhívás,
metaforikusság
több metafora, alakzatok

pl. metafora: villám: büntetés
metafora: kard: ellenség
apokaliptikus képek: vérözön, lángtenger
ellentét: vár - kőhalom; kedv+öröm - halálhörgés, siralom→ dicsőség (múlt) - pusztulás (jelen)
kevés metafora, inkább alakzat (főleg ellentétek)

pl. ellentét: bölcső - sír: születés és halál
ellentét: jobb kor - nagyszerű halál
ellentét: "Megfogyva bár, de törve nem"
ellentét: "Kér éltet vagy halált"
kozmikus képek: nemzetnyi sír, temetkezés,
idő és értékek viszonya
idő- és értékszembesítő vers: az idő múlásával az értékek is romlanak
nincs különösebb összefüggés
versforma,
verselés,
rímelés
5 és 8 szótagos sorok váltakozása
ütemhangsúlyos + kissé trochaikus (hosszú-rövid versláb)
keresztrím
5 és 8 szótagos sorok váltakozása
időmértékes - jambikus (rövid-hosszú)
félrím
(skót népballadák formája)
jövőkép
halálvízió, rabság, halálhörgés, siralom → egyetlen, negatív lehetőség
bizonytalan: jobb kor vagy halál
a vers lényege, a dolgok mozgatórugója
Isten változtat a bűneink szerint:
bűnök miatt veszedelmet kaptunk
jelenben is szenvedés
jövőbeli szenvedés is Istentől függ → áldáskérés Istentől
elsődleges: a haza, a védelme, az összefogás
szeszélyes Sors van
az ember változtat → felhívás az emberekhez

Források:

Óda - Kulturális Enciklopédia. Műfaji lexikon/Líra/Lírai műfajcsoportok. http://enciklopedia.fazekas.hu/mufaj/Oda.htm
László Zoltán: Vörösmarty Miháy (1800-1855). Literatura.hu - a legnagyobb magyar kulturális portál. Irodalom/Romantika/Vörösmarty Mihály. http://www.literatura.hu/irok/romantik/vorosmarty.htm
A Szózat részletes elemzése - Érettségi.com. 2010. 05. 27. http://erettsegi.com/irodalom/a-szozat-reszletes-elemzese/
Varga Zsuzsanna: A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése. Irodalom-birodalom - Csicsida naplója. 2010. 01. 15. http://csicsada.freeblog.hu/archives/2010/01/15/Varga_Zsuzsanna_A_Himnusz_es_a_Szozat_osszehasonlito_elemzese/
Jilly: A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése. Házidogák és tételek. http://hazidoga.atw.hu/himnusz.html

A Szózat szövege innen: Sulinet Digitális Tudásbázis. Műveltségi területek/Anyanyelv és irodalom/Magyar nyelv és irodalom/3.o olvasás-irodalom/Műköltészet/Vers/Történelmi/Vörösmarty Mihály: Szózat/A Szózat szövege. http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=4d034f8d-2932-46c2-9488-b1f52c196f41&cid=d0127278-861a-4ae3-a5fa-99143e291bf5


lkinga
lkinga
Latest page update: made by lkinga , Jun 18 2011, 8:38 AM EDT (about this update About This Update lkinga Edited by lkinga

159 words added
5 words deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.